SoftSystems

Промени по Програмните продукти

Промени Двустранно счетоводство

04.06.2024 г.

Отстранена е грешка Автоматично осчетоводяване от текстови файлове Дневник на покупките. Не е необходима актуализация на базата данни.

21.05.2024 г.

Във файловете за прехвърляне на данни за Дневник покупки и Дневник продажби са добавени нови незадължителни колони за Код валута и Сума на доставката във валута, с цел предоставянето на възможност за прехвърляне на документи по валутни сметки. Новата спесификация на файловете може да свалите от тук FileAutoAcc.rtf.

Добавена е нова автоматична операция Автоматично закриване по документи. Отнася се за сметки, които се следят по Номер на документ (напр. 401, 411). Ако по документа има надплатени суми или КТ известия салдото се прихваща от следващите неплатени документи, ако има такива.

Във връзка с подготовката за преминаване към евро е създадена възможност при приключване на година за отделяне в архивна база на период по-голям от една година. За целта в меню Основни данни -> Други основни данни в полето „Край на отч. година“ въвеждаме края на годината, до която искаме да приключим. Приключваме по месеци до тази дата. Пускаме приключване на годината. В отделената архивна база остават данните за периода Начало на отч. година – Край на отч. година посочени в меню Други основни данни

Тази актуализация могат да изтеглят само фирми с платен годишен абонамент за 2024 година.


06.07.2023 г.

Във връзка с промените в ППЗДДС (ДВ бр.55 /27.06.2023 – в сила от 01.07.2023) са добавени два нови кода за "Вид документ"

 • 23 Кредитно известие по чл. 126б, ал. 1 от ЗДДС
 • 29 Протокол по чл. 126б, ал. 2 и 7 от ЗДДС

01.03.2023 г.

БАЛАНС и ОПР - Авансово разпределена текуща печалба
Във връзка със становище на ЦУ на НАП Изх. № 33-00-165#1-09.06.2022г относно разпределяне на дивидент от печалбата за текущата година са направени следните промени: В Баланс-а в ПАСИВ -> раздел VI се променя така:

 • VІ. Текуща печалба (загуба)
  • Текуща печалба (загуба)
  • Авансово разпределена текуща печалба
 • Общо за група VI

За ОПР навсякъде се игнорира операцията с Авансово разпределената текуща печалба и съответно печалбата в ОПР ще се равнява с ред Текуща печалба (загуба) от Баланс-а.

Тази актуализация могат да изтеглят само фирми с платен годишен абонамент за 2023 година.


05.08.2022 г.

Във връзка с промените в ППЗДДС - § 20а от ПЗР (ДВ бр.59 от 26.07.2022г) са добавени нови кодове за Дневник продажби.

Вид документи

 • 84 Отчет за извършените продажби на хляб
 • 85 Отчет за извършените продажби на брашно

Доставка по чл. 163а от ЗДДС или внос по чл. 167а от ЗДДС

 • 07 Доставка, внос или вътреобщностно придобиване на хляб
 • 08 Доставка, внос или вътреобщностно придобиване на брашно

За по детайлна информация вижте файл readme_fso20220805.pdf.

05.07.2022 г.

Добавени са нови кодове за вид документи за Дневник продажби, съгласно чл.112 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022г в сила от 09.07.2022 във връзка с компенсиране на физическите лица, крайни потребители на моторни горива (ДВ бр.52 от 05.07.2022г).

13.04.2022 г.

Добавена е проверка на Дневника на покупките за въведени документи. Проверката се прави като въведените документи се сравняват с CSV файл, който може да се свали от сайта на НАП.

Добавена е справка за задължения и плащания по дати на падеж.

При прехвърлянето на Дневника на продажбите от файл за ДДС е направено да се прехвърлят и документите с нулеви суми.

За по детайлна информация вижте файл readme_fso20220413.rtf.

Тази актуализация могат да изтеглят само фирми с платен годишен абонамент за 2022 година.