SoftSystems

Промени по Програмните продукти

Промени Заплати и персонал

11.04.2024 г.

Във връзка със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2024 г. (Обн., ДВ, бр. 106 от 22.12.2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) е добавен нов код Вид осигурен 42 за учениците, включени в обучение чрез работа (дуална система на обучение). Обръщаме внимание, че осигуровките за тези лица след 01.04.2024 г. са изцяло за сметка на Държавния бюджет и не се включват в Декларация Образец 6 и справките за осигуряване.

За случаите, когато осигурителният доход за социално и здравно осигуряване се различават (пр. работещи пенсионери, които имат Здравно осигуряване върху сумата на пенсията), при въвеждане на тази сума в Списъци на лицата осигурени при друг работодател поле Осигурителна сума ЗО, програмата ще генерира две отделни Декларации Образец 1, едната за социалните осигуровки, другата за здравните.

Добавена е възможност за разпечатване на маркирани фишове.

08.01.2024 г.

Промяна на минималната работна заплата 933.00 лв. в сила от 01.01.2024 г.

Промяна на минималния осигурителен доход на 933.00 лв., минималния осигурителен доход за земеделските стопани на 933.00 лв. и максималния осигутителен доход на 3740 лв. в сила от 01.01.2024 г.

Промяна на минималните осигурителни прагове в сила от 01.01.2024 г.

Болничните за сметка на работодателя се променят от 3 на 2 дни в сила от 01.01.2024 г.

Добавени са новите професии в класификатора НКПД (Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД-01-381 от 22.12.2023 г.).

Направени са промени във файла за подаване на Декларацията по чл.73, ал.6 съгласно новата XSD схема.

За по детайлна информация вижте файл readme_z20240108.

Тази актуализация могат да изтеглят само фирми с платен годишен абонамент за 2024 година.


22.11.2023 г.

Промени на Служебни бележка за доходи от трудови правоотношения по чл. 45 ал.1 от ЗДДФЛ за облагаеми и необлагаеми доходи.

Промяна файл за Платежни нареждания формат МТ103 за банка Райфайзен.

11.10.2023 г.

Промяна генериране и печат на ПЛАТЕЖНИ НАРЕЖДАНИЯ за плащания от/към бюджета.

02.10.2023 г.

Актуализация на банковите сметки за плащане към НАП от 2 октомври 2023г.

Забележка: Няма промяна по базата данни.

14.08.2023 г.

Актуализацията е във връзка с промените в Закона за бюджета на ДОО за 2023 година в сила от 01.08.2023 (ДВ бр.66 от 01.08.2023).

За по детайлна информация вижте файл readme_z20230814.

12.05.2023 г.

За кода на ваучери за храна в начисления, посочен по подразбиране е добавена проверка дали сумата надвишава необлагаемата сума за ваучери и ако е така на разликата се начисляват осигуровки.

Добавен е експорт на файл за осигуровки формат за банка ОББ.

Добавена е възможност за генериране на файл за масово плащане на суми, които се удържат на лицата като Запори, Издръжки за деца и други.

За по детайлна информация вижте файл readme_z20230512.

10.01.2023 г.

Промени по класификатор НКПД добавени нови професии (Заповеди на министъра на труда и социалната политика № РД-01-42 от 11.02.2022 г. и № РД-01-429 от 20.12.2022 г.).

Промяна на минималната работна заплата 780 лв.

С приетия Закон за прилагане на разпоредби на закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и закона за бюджета на националната здравноосигурителна каса за 2022 г. (ДВ бр.104 от 30.12.2022) се запазват действащите прагове, процентите за трудова злополука и професионална болест, минималният осигурителен доход за СОЛ и максималният осигурителен доход в сила от 01.04.2022 г.

ВАЖНО! Промяна в стуктурата и съдържанието на Декларация чл.73, ал.6 ЗДДФЛ за трудови доходи за 2022г.
Във връзка с измененията на чл.45, ал.1 и чл. 73, ал.6 от ЗДДФЛ ( ЗИД ЗДДФЛ – ДВ бр.102 от 23.12.2022 г.) се изисква да се декларират и определени необлагаеми доходи по чл.24 от ЗДДФЛ.

Добавена е възможност за автоматично начисляване на ваучерите за храна в удръжки.

За по детайлна информация вижте файл readme_z20230110.

Тази актуализация могат да изтеглят само фирми с платен годишен абонамент за 2023 година.


16.12.2022 г.

Промени по Годишното преизчисляване на данък доход за 2022г във връзка с новите стойности на облекченията за деца по чл.22в и чл.22г ЗДДФЛ, публикувани в параграф 2 на ПЗР от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022г (Изм. – ДВ, бр. 52 от 2022 г, в сила от 1.07.2022 г.).

Промяна на Служебната бележка за доходи от трудови правоотношения по чл. 45 ал.1 от ЗДДФЛ.

14.09.2022 г.

Във връзка с допълнения в Кодекса на труда (чл. 164в.) и Кодекса за социално осигуряване (чл. 53ж.) в сила от 01.08.2022г., с които се въвежда право на отпуск и парично обезщетение на бащите/осиновителите на деца до 8-годишна възраст са добавени нови данни при попълване на Приложения №10 и №11.

Във връзка с изменения в Кодекса за социално осигуряване (чл. 50, ал.6 и чл.53в, ал.2), а бащите/осиновителите за отпуската от 15 календарни дни считано от 01.08.2022г се изискват вече 6 месеца осигурителен стаж за риска Общо заболяване и майчинство (до 31.07.2022 се изискваха 12 месеца). За това са добавени т.3а при попълване на Приложение №10 и съответно т.2а при попълване на Приложение №11.

10.03.2022 г.

Промяна на минималната работна заплата 710 лв. в сила от 01.04.2022 г.

Промяна на минималния осигурителен доход на 710.00 лв., минималния осигурителен доход за земеделските стопани на 710.00лв. и максималния осигутителен доход на 3400лв. в сила от 01.04.2022 г.

Промяна на минималните осигурителни прагове в сила от 01.04.2022г.

Добавени са новите професии в класификатора НКПД (Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД-01-342 от 10.12.2021г.).

Съгласно §8. от ПЗР на ЗБДОО неплатеният отпуск по чл.160, ал.1 от КТ до 90 работни дни, ползван през 2022 г., се признава за трудов и осигурителен стаж.

За по детайлна информация вижте файл readme_z20220310.

Тази актуализация могат да изтеглят само фирми с платен годишен абонамент за 2022 година.