SoftSystems

Промени по Програмните продукти

Промени Заплати и персонал

14.08.2023 г.

Актуализацията е във връзка с промените в Закона за бюджета на ДОО за 2023 година в сила от 01.08.2023 (ДВ бр.66 от 01.08.2023).

За по детайлна информация вижте файл readme_z20230814.

12.05.2023 г.

За кода на ваучери за храна в начисления, посочен по подразбиране е добавена проверка дали сумата надвишава необлагаемата сума за ваучери и ако е така на разликата се начисляват осигуровки.

Добавен е експорт на файл за осигуровки формат за банка ОББ.

Добавена е възможност за генериране на файл за масово плащане на суми, които се удържат на лицата като Запори, Издръжки за деца и други.

За по детайлна информация вижте файл readme_z20230512.

10.01.2023 г.

Промени по класификатор НКПД добавени нови професии (Заповеди на министъра на труда и социалната политика № РД-01-42 от 11.02.2022 г. и № РД-01-429 от 20.12.2022 г.).

Промяна на минималната работна заплата 780 лв.

С приетия Закон за прилагане на разпоредби на закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и закона за бюджета на националната здравноосигурителна каса за 2022 г. (ДВ бр.104 от 30.12.2022) се запазват действащите прагове, процентите за трудова злополука и професионална болест, минималният осигурителен доход за СОЛ и максималният осигурителен доход в сила от 01.04.2022 г.

ВАЖНО! Промяна в стуктурата и съдържанието на Декларация чл.73, ал.6 ЗДДФЛ за трудови доходи за 2022г.
Във връзка с измененията на чл.45, ал.1 и чл. 73, ал.6 от ЗДДФЛ ( ЗИД ЗДДФЛ – ДВ бр.102 от 23.12.2022 г.) се изисква да се декларират и определени необлагаеми доходи по чл.24 от ЗДДФЛ.

Добавена е възможност за автоматично начисляване на ваучерите за храна в удръжки.

За по детайлна информация вижте файл readme_z20230110.

Тази актуализация могат да изтеглят само фирми с платен годишен абонамент за 2023 година.


16.12.2022 г.

Промени по Годишното преизчисляване на данък доход за 2022г във връзка с новите стойности на облекченията за деца по чл.22в и чл.22г ЗДДФЛ, публикувани в параграф 2 на ПЗР от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022г (Изм. – ДВ, бр. 52 от 2022 г, в сила от 1.07.2022 г.).

Промяна на Служебната бележка за доходи от трудови правоотношения по чл. 45 ал.1 от ЗДДФЛ.

14.09.2022 г.

Във връзка с допълнения в Кодекса на труда (чл. 164в.) и Кодекса за социално осигуряване (чл. 53ж.) в сила от 01.08.2022г., с които се въвежда право на отпуск и парично обезщетение на бащите/осиновителите на деца до 8-годишна възраст са добавени нови данни при попълване на Приложения №10 и №11.

Във връзка с изменения в Кодекса за социално осигуряване (чл. 50, ал.6 и чл.53в, ал.2), а бащите/осиновителите за отпуската от 15 календарни дни считано от 01.08.2022г се изискват вече 6 месеца осигурителен стаж за риска Общо заболяване и майчинство (до 31.07.2022 се изискваха 12 месеца). За това са добавени т.3а при попълване на Приложение №10 и съответно т.2а при попълване на Приложение №11.

10.03.2022 г.

Промяна на минималната работна заплата 710 лв. в сила от 01.04.2022 г.

Промяна на минималния осигурителен доход на 710.00 лв., минималния осигурителен доход за земеделските стопани на 710.00лв. и максималния осигутителен доход на 3400лв. в сила от 01.04.2022 г.

Промяна на минималните осигурителни прагове в сила от 01.04.2022г.

Добавени са новите професии в класификатора НКПД (Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД-01-342 от 10.12.2021г.).

Съгласно §8. от ПЗР на ЗБДОО неплатеният отпуск по чл.160, ал.1 от КТ до 90 работни дни, ползван през 2022 г., се признава за трудов и осигурителен стаж.

За по детайлна информация вижте файл readme_z20220310.

Тази актуализация могат да изтеглят само фирми с платен годишен абонамент за 2022 година.


23.11.2021 г.

Промени по Годишното преизчисляване на данък доход за 2021г във връзка с новите стойности на облекченията за деца по чл.22в и чл.22г ЗДДФЛ, публикувани в параграф 9 на ПЗР от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021г (ДВ бр.104 / 08.12.2020 г).

Здравно осигуряване на чужденци - Добавено е ново поле в меню Персонал -> Лични данни-> „Има здравна осигуровка (без удр. за здравно осигуряване)“. за чуждите граждани, пребиваващи в Р България, които не подлежат на задължително здравно осигуряване. При избор на "ДА" в това поле на лицето няма да се удържа здравна осигуровка и следователно не е необходимо да се добавя всеки месец в меню Списъци -> Списък на лицата осигурени при друг работодател.

Добавена е възможност за Автоматично генериране на коригираща Декларация Обр.6 на подадена декларация при направени корекции за месеца.

За по детайлна информация вижте файл readme_z20211123.

25.02.2021 г.

Промени по Уведомления по чл.62, ал.5 от КТ (ДВ бр.17 от 26.02.2021 г. и са в сила от 01.03.2021 г.).

Неплатеният отпуск по чл.160, ал.1 от КТ до 90 работни дни, ползван през 2021 г., се признава за трудов и осигурителен стаж съгласно измененията в § 4а. от ПЗР на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение (ДВ бр.14 от 17.02.2021).

За по детайлна информация вижте файл readme_z20210225.

12.01.2021 г.

Промени по класификатор НКПД (Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД-01-105 от 23.12.2020 г.). Промените се зареждат след приключване на м.Декември 2020 г.

Промяна на минималната работна заплата 650лв.

Добавена е таблицата с Приложение № 1 към чл. 9, ал.1, т. 1 от ЗБДОО с новите осигурителни прагове за 2021 г.

ВАЖНО! От 01.01.2021 г. има промяна в поредния номер на икономическите дейности (за стойностите по-големи от 60). Моля проверете и съответно коригирайте номера на вашата икономическа дейност.

Автоматично се променят и минималния осигурителен доход на 650.00 лв. Минималният осигурителен доход за земеделските стопани се запазва 420.00 лв.

Промяна във файловия формат за предаване на данни за Декларация Обр.1 за периоди след 31.12.2020 г.

За по детайлна информация вижте файл readme_z20210112.

Тази актуализация могат да изтеглят само фирми с платен годишен абонамент за 2021 година.